OPS Dzierżoniów

Zespół ds. asysty rodzinnej i przeciwdziałania przemocy

W strukturze Działu Pomocy Środowiskowej funkcjonuje Zespół ds. asysty rodzinnej i przeciwdziałania przemocy, który został powołany w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.

W skład Zespołu wchodzą pracownicy socjalni, specjalista pracy z rodzina oraz asystent rodziny.

Głównym zadaniem Zespołu jest zapewnienie wsparcia rodzinie  przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Kluczową ideą jaką kierują się pracownicy zespołu jest dobro dziecka i rodziny.

 


Godziny przyjęć Klientów:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 (w czwartki do godz. 16:00)

telefon:74/ 632-11-29  wew.112, pokój nr 10

 

Pracownicy:

Agnieszka Ubych- pracownik socjalny

Anna Rorat-Kaczmarek - asystent rodziny

Waldemar Starosielec - pracownik socjalny

Monika Podkówka - asystent rodziny

Sylwia Marciniak - pracownik socjalny

Joanna Kopaczyńska - pracownik socjalny

 


Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie (PDF - 525 KB)


 

Zadania Zespołu ds. asysty rodzinnej i przeciwdziałania przemocy:

 • Pełna diagnoza i analiza sytuacji rodzinnej pod kątem zaistniałych problemów i deficytów – badanie przyczyn kryzysu.

 • Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w celu przywrócenia zdolności do wypełniania tych funkcji.

 • Rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny.

 • Organizowanie dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji – grupy wsparcia, grupy samopomocowe.

 • Skuteczne przeciwdziałanie zjawiskom przemocy domowej oraz minimalizowanie jej skutków.

 • Zapewnienie szczególnego wsparcia dzieciom krzywdzonym – stałe monitorowanie rodziny przemocowej.

 • Prowadzenie postępowań w ramach procedury „Niebieskiej karty".

 • Prowadzenie kampanii profilaktyczno – edukacyjnych oraz informacyjnych w celu uświadomienia społeczeństwu negatywnych skutków stosowania przemocy.

 • Współpraca z instytucjami pracującymi w obszarze pomocowym (dzielnicowi, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni, pracownicy Wydziału d/s nieletnich KPP, Rzecznik Praw Dziecka)

 • Praca nad poprawą relacji z dalszą rodziną, środowiskiem sąsiedzkim oraz instytucjami.

 • Opracowywanie we współpracy z rodziną oraz koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej planu pracy z rodziną.

 • Uczestnictwo w pracach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.