OPS Dzierżoniów

Dodatki mieszkaniowe, energetyczne i stypendia szkolne

Obsługa klientów w sprawie dodatków mieszkaniowych, energetycznych oraz stypendiów szkolnych odbywa się w siedzibie OPS przy ul. Złotej 8 w pokoju nr 5

codziennie od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek, wtorek, środa: od 9:00 - do 14:00

czwartek: od  8:00 do 16:00

piątek: od 8:00 do 12:00

przerwa: od 10:45 do 11:00

 
 


tel. (74) 831-02-01

adres e-mail: dodatkim@opsdzierzoniow.pl


 
referent - Michał Frydel

 

 

 


 Zryczałtowany dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Wysokość dodatku energetycznego mieści się w przedziale od 11,00 zł do 19,00 zł.

 

Procedura uzyskania zryczałtowanego dodatku energetycznego.

W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

  • kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);
  • rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną

Wnioski dostępne są w siedzibie ośrodka oraz  na stronie internetowej www.opsdzierzoniow.pl.

Wniosek składa się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju nr 5. Przyznanie bądź odmowa przyznania świadczeń następuje w formie decyzji administracyjnej.

 


Nowe wysokości dodatków energetycznych

W dniu 27.04.2018r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2018r. poz 450).

 

Zgodnie z jego treścią wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. będzie wynosiła dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną – 11,35 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób – 18,92 zł/miesiąc.

 


 Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267
Do pobrania: