Zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Do 31 maja  2012 r. matki, ojcowie oraz opiekunowie faktyczni dziecka niepełnosprawnego, którzy są uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2012, mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze w wysokości 100 zł miesięcznie.

 

 

Dzięki temu świadczenie w tych trzech miesiącach wzrośnie z 520 zł do 620 zł. Taką zmianę wprowadza Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rozporządzenie, przewiduje, że dodatkowa pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Dodatkowe środki zostaną przyznane tylko tym opiekunom niepełnosprawnych dzieci, którzy złożą wniosek do tego specjalnego dodatku, bo gmina nie przyzna go z urzędu wszystkim uprawnionym do tego osobom.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2012 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych tut. Ośrodka  W przypadku gdy świadczenie zostanie przyznane po tym dniu, opiekun będzie mógł wystąpić o dodatkowe pieniądze w ciągu 7 dni od daty, w której decyzja o przyznaniu świadczenia stanie się ostateczna. Wniosek złożony po tych terminach będzie pozostawiony bez rozpoznania.
                                                      


Dodatkowe środki ponownie przysługują tylko na niepełnosprawne dzieci. 


 
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, mieszczącego się na ul. Złotej 8 oraz pod nr tel 74 831-07-41 oraz  74 632-11-29 wew. 106 lub 107

 

do pobrania:

wniosek o dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego >