OPS Dzierżoniów

Nabór do projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie informuje o rekrutacji do projektu.

„Aktywizacja społeczno-zawodowa w Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickim Obszarze Interwencji”

 

 

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL od listopada 2016 r. realizuje projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickim Obszarze Interwencji”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Industry Personnel Services Spółka z o.o.

Celem projektu jest integracja społeczno-zawodowa 120 osób zamieszkujących Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicki Obszar Strategicznej Interwencji. Grupa docelowa to są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy (III profil pomocy).

Projekt realizowany będzie na terenie OSI ZKD województwa dolnośląskiego w okresie od 01.11.2016 do 30.09.2018 roku

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

  • Usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej.
  • Wdrożenie/zastosowanie form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej.
  • Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
  • Wybrane przez zainteresowanego kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy.
  • Płatne staże.

plakat projektu